Select Page

Fundació Educativa Cor de Maria

La Fundació Educativa Cor de Maria neix l’any 2014 com a culminació d’un projecte de futur i un procés de transformació que té com a principal objectiu garantir la continuïtat com a grup, de les escoles que les Missioneres Cor de Maria van crear al llarg de la història d’aquesta congregació.

Les primeres passes per assolir aquest objectiu es fan ja el 2001, any en què les religioses del Cor de Maria decideixen canviar l’organització de la titularitat de les nou escoles que els era pròpia. Amb aquesta finalitat crearen una institució titular per a cadascun dels centres, la qual cosa suposà dos canvis fonamentats: d’una banda la incorporació en aquest òrgan de govern de persones laiques i de l’altra, l’organització de cada escola com una Fundació, de manera que la institució titular de les diverses escoles definia la identitat i l’estil de vida educatiu dels respectius centres, alhora que n’assumien la responsabilitat última davant la societat, l’Administració educativa, els pares i mares d’alumnes, el professorat i el personal d’Administració i Serveis.

Així doncs quan, l’any 2014, les Missioneres promouen la creació de la Fundació Educativa Cor de Maria, no sols fan un pas més en el procés de de consolidació del futur de les escoles, sinó que estableixen que la Fundació ha de ser l’ens que les coordini i les identifiqui com a grup pedagògic, amb la finalitat de:
– Promoure, sostenir i defensar el caràcter propi, els valors i el projecte educatiu de les escoles de la Fundació Cor de Maria.
– Dotar les escoles dels recursos organitzatius, tècnics, pedagògics, econòmics… necessaris per al desenvolupament de la seva tasca educativa.
– Procurar la coordinació i col·laboració entre les diferents escoles per tal de facilitar la seva identitat com a grup pedagògic.
– Representar al conjunt de les escoles enfront d’organismes públics, privats i eclesials, en les qüestions relacionades amb els drets i interessos comuns.
– Vetllar perquè les escoles possibilitin un procés de transformació social a través del desenvolupament de les diverses dimensions de la persona: física, emocional, racional, social i transcendental.

L’any 2018 les fundacions de cadascuna de les escoles passen a ser absorbides per la Fundació Educativa Cor de Maria, de manera que s’institueix una fundació única que, a més de les finalitats suara esmentades hi afegirà les següents.
– Assumir la titularitat dels centres docents fundats per les Missioneres Cor de Maria. – Participar, a través d’associacions i fundacions, en la titularitat d’altres centres docents, creats o no, per la Congregació. – Organitzar i promoure activitats que tinguin com a finalitat la formació integral dels diferents membres de la Comunitat Educativa. – Promoure l’ajuda i la solidaritat vers les persones més desafavorides. – Promoure accions econòmiques que beneficiïn el conjunt de les escoles.

La Fundació Educativa Cor de Maria vol ser garant del llegat de les Missioneres Cor de Maria i aspira a continuar la seva tasca educadora. Aquest llegat, seguint el tarannà propi de les religioses i, d’acord tant amb els propòsit fundacionals com amb els objectius de futur, s’adequarà a les necessitats i expectatives dels infants i joves i, alhora, de la societat en què vivim.

Carrer de la Riera, 31, Àtic
08302, Mataró
Tel. 93 245 71 05
[email protected]
www.cordemaria.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Fundació educativa Cor de Maria

s'està carregant el mapa - espereu...

Fundació educativa Cor de Maria 41.539261, 2.444576