Select Page

Estatus fundació

Estatuts fundació Cor de Maria

Estatuts
de la
Fundació Educativa Cor de Maria

CAPÍTOL  I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts. La Fundació es denomina Fundació Educativa Cor de Maria.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

 

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Mataró, carrer de La Riera,  núm. 31, pis àtic.

El patronat podrà acordar l’establiment de totes les delegacions que consideri necessàries per a l’acompliment dels seus objectius.

 

Article 3. Àmbit d’actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a altres comunitats autònomes, a la resta del territori de l’Estat espanyol i a escala internacional.

 

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

 

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té una finalitat educativa, d’acord amb el carisma de les Missioneres del Cor de Maria.

D’acord amb aquesta finalitat, la Fundació té per objecte:

a) La formació integral, d’acord amb una educació cristiana inspirada en els drets humans i els valors Evangèlics, que són la base del Carisma fundacional, de manera que qualsevol persona pugui desenvolupar les seves capacitats en totes les dimensions mitjançant l’ideari, valors i projecte educatiu de les escoles fundades per les Missioneres del Cor de Maria.

b) En el compliment d’aquesta finalitat, la Fundació assumirà la titularitat de centres educatius i de formació i, en relació als mateixos, realitzarà qualsevol acció necessària per a la seva promoció, continuïtat i subsistència, amb la finalitat de formar i educar des d’una visió cristiana i des de l’estil educatiu propi de les Missioneres del Cor de Maria.

c) Procurar la col·laboració i coordinació entre les diferents escoles de la Fundació, així com amb altres creades o promogudes per la Congregació de les Missioneres Cor de Maria, per tal de facilitar la seva identificació com a grup pedagògic i espiritual.

d) Participar activament en la promoció, sosteniment i defensa de l’ideari, valors i projecte educatiu de les escoles fundades per les Missioneres Cor de Maria, que no siguin titularitat de la Fundació. Especialment el col·legi Cor de Maria – Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols.

d) Representar al conjunt de les escoles enfront d’organismes públics, privats i eclesials, en les qüestions relacionades amb els drets i interessos comuns.

e) Vetllar perquè les escoles possibilitin un procés de transformació social.

f) La formació permanent del professorat, personal no docent i altres membres de la comunitat educativa, especialment en l’àmbit educatiu.

g) El servei i la promoció d’activitats per al foment i la pràctica de l’activitat esportiva sense afany de lucre.

h) El servei i la promoció d’activitats de lleure educatiu.

i) Promoure el foment de l’ús de la llengua catalana a Catalunya.

 

Article 6. Del Caràcter Propi

Donat el Caràcter Propi dels centres relacionats, la Titularitat dels centres es desenvoluparà segons els principis següents:

  1. Visió cristiana de la persona, de la vida i del món, tot cercant fer síntesi entre fe i cultura, educant en la llibertat i la responsabilitat, així com en l’actitud de servei i la promoció de la justícia per mitjà d’una educació per la pau i la solidaritat, que esdevingui transformadora i, al mateix temps, integradora de la societat, i faci de l’alumnat agents compromesos per un món més just i fratern.
  2. Educació inserida en la realitat sòciocultural de Catalunya que promou la catalanitat tant en els seus continguts com en la defensa de la llengua.
  3. Integració, com a escoles Cristianes, obertes a la realitat actual del món.
  4. Formació permanent del professorat per contribuir al compliment de les finalitats fundacionals.
  5. Aquesta Fundació exclou tot ànim de lucre.

 

Article 7. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

a) Assumir la titularitat de les escoles següents:

i. Col·legi Cor de Maria – Sabastida.

Creat a Barcelona per la Congregació Missioneres Cor de Maria a l’any 1955.

El Centre està concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pels ensenyaments del Segon Cicle d’Educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria.

ii. Col·legi Cor de Maria de Blanes.

Creat a Blanes per la Congregació Missioneres Cor de Maria l’any 1880.

El Centre està concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pels ensenyaments del Segon Cicle d’Educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria.

iii. Col·legi Doctor Masmitjà.

Creat a Girona per la Congregació Missioneres Cor de Maria l’any 1953.

El Centre està concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pels ensenyaments del Segon Cicle d’Educació Infantil i Primària.

iv. Col·legi Cor de Maria La Bisbal.

Creat a La Bisbal d’Empordà per la Congregació Missioneres Cor de Maria l’any 1851.

El Centre està concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pels ensenyaments del Segon Cicle d’Educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria.

v. Col·legi Cor de Maria Mataró.

Creat a Mataró per la Congregació Missioneres Cor de Maria l’any 1861.

El Centre està concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pels ensenyaments del Segon Cicle d’Educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria.

vi. Col·legi Cor de Maria Olot.

Creat a Olot per la Congregació Missioneres Cor de Maria l’any 1848.

El Centre està concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pels ensenyaments del Segon Cicle d’Educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria.

vii. Col·legi Cor de Maria Sant Celoni

Creat a Sant Celoni per la Congregació Missioneres Cor de Maria l’any 1942.

El Centre està concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pels ensenyaments del Segon Cicle d’Educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria.

viii. Col·legi Cor de Maria Valls

Creat a Valls per la Congregació Missioneres Cor de Maria l’any 1878.

El Centre està concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pels ensenyaments del Segon Cicle d’Educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria, i autoritzat per impartir el primer cicle d’Educació Infantil

Igualment, la Fundació podrà adquirir la titularitat, crear, dirigir, administrar i/o gestionar altres centres docents, educatius o formatius en sentit ampli, tant d’educació formal com no formal.

b) Organitzar i promoure activitats que tinguin com a finalitat la formació integral dels membres de la Comunitat Educativa de les diferents escoles fundades per les Missioneres Cor de Maria, mitjançant l’organització o finançament de publicacions, cursos, sortides i altres activitats.

c) Organitzar trobades dirigides a potenciar la vivència del carisma del Dr. Masmitjà per part dels alumnes, professorat, pares i mares d’alumnes i la resta del personal que integra la comunitat educativa de les diferents escoles Cor de Maria.

d) Organització d’accions formatives dirigides al personal de la Fundació, dintre del pla de formació establert al seu Reglament de Règim Intern.

e) Organització de sortides i d’altres activitats culturals i de lleure, dirigides als diferents membres de les comunitats educatives.

f) Promoure l’ajuda i la solidaritat vers les persones més desfavorides.

g) Possibilitar millores en les diferents escoles, assessorant i sostenint experiències en l’àmbit de la renovació i investigació pedagògica.

h) Promoure accions econòmiques que beneficiïn al conjunt de les escoles.

i) Qualsevol altra activitat que determini el patronat de conformitat amb els fins fundacionals, vetllant perquè qualsevol altra activitat tendeixi a aconseguir les finalitats formatives que comporta el model educatiu definit en el caràcter propi de la Fundació.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament i mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

 

Article 8. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions  i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

 

Article 9. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

a) Les persones beneficiàries preferents dels serveis que ofereix la Fundació seran els infants i joves, els pares dels quals optin pel caràcter propi i pel projecte educatiu del centres de la Fundació.

b) La Fundació restarà oberta a tothom, sense cap discriminació, sempre que acceptin el caràcter propi de la Fundació, les normes de funcionament aprovades pel Patronat i la normativa aprovada pels òrgans de govern de les respectives escoles.

c) Els educadors i personal no docent de cadascun dels Centres, per al seu perfeccionament professional i personal.

d) Per tal d’ésser fidel al compromís evangèlic de tenir obertes les portes a tothom, el Patronat prendrà les mesures necessàries per crear als col·legis una real igualtat d’oportunitats

Els beneficis, ajudes, beques, de la Fundació els atorgarà el Patronat seguint els principis d’imparcialitat i no discriminació, en la forma que lliurement determini, a persones físiques o jurídiques que, reunint les condicions indicades en aquest article, cregui que en són mereixedores. Ningú no podrà imposar al Patronat l’atribució de beneficis o ajudes de la Fundació a persones determinades.

 

Article 10. Voluntat Fundacional

La Fundació està regida per la voluntat de la Institució de les Missioneres Cor de Maria expressada en aquests Estatuts i la Carta Fundacional, per les disposicions que, en interpretació i aplicació d’aquella voluntat, estableixi lliurement el Patronat i per les lleis i reglaments que li siguin aplicables.

L’assumpció de la titularitat dels col·legis relacionats a l’apartat a) de l’article 7 d’aquests estatuts per la Fundació, implica l’exercici de les funcions que li són pròpies, d’acord amb els principis expressats en el Caràcter Propi de les escoles Cor de Maria.

 

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 11. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.

b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar la dotació, i

c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

 

Article 12. Actes de disposició

12.1. L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.

12.2. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

12.3. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

12.4.  Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

   1. Si el donant ho ha exigit expressament,
   2. Si ho estableix una disposició estatutària
   3. Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics.

12.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

12.6. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria dels seus membres i el compliment dels requisits legalment previstos.

12.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els qui no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació.

 

Article 13. Règim comptable

13.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.

13.2 El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L’exercici econòmic de la Fundació s’iniciarà l’1 de setembre de cada any i finalitzarà el 31 d’agost de l’any següent, coincidint amb el desenvolupament ordinari del curs escolar.

13.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

a) el balanç de situació,

b) el compte de resultats,

c) el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,

d) el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i

e) la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats. Així mateix s’hi han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

No obstant això, els ingressos i despeses es podran separar per unitats o centres de cost, d’acord amb el que estableixi el Reglament de Règim Intern de la Fundació, sense que suposi un trencament de la unitat comptable.

13.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

13.5. El Patronat ha d’aprovar, dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici, els comptes anuals, que ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar des de la seva aprovació.

13.6. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

13.7. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de quinze dies a comptar des de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

 

Article 14. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:

a) Les rendes i rendiments produïts per l’actiu.

b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.

c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al patrimoni fundacional.

d) Qualsevol altre que pugui obtenir-se d’acord amb la normativa vigent.

 

 

 

Article 15. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

 

Article 16. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 5% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

 

Article 17. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

Quan la Fundació constitueixi o participi en societats de forma majoritària, i per tal de garantir un sistema de transparència, s’estableix l’obligació que aquestes societats siguin auditades i comptin amb un sistema de comptabilitat analítica que podrà ser exigida i revisada pels patrons de la Fundació.

 

 

 

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

 

Article 18. El Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

 

Article 19. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de deu membres i un màxim de vint-i-cinc , escollides per la seva adhesió a les finalitats fundacionals i als principis de la institució, l’estima demostrada a les escoles Cor de Maria i la voluntat de treballar per la seva bona marxa .

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física  amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Serà membre del patronat per temps indefinit la religiosa que en cada moment ostenti el càrrec d’Apoderada Delegada per a les Escoles de Catalunya de la Congregació de les Missioneres Cor de Maria, o les persones en les qui la Congregació delegui.

També seran membres del Patronat entre una i dues persones designades, preferentment, per la seva vinculació a cada una de les escoles de les quals la Fundació en sigui titular, i una persona de les escoles on la Congregació formi part de la seva Titularitat, bé de forma directa o bé a través d’un Patronat, Junta Directiva o Consell. El nomenament haurà de comptar amb el vistiplau de la Congregació fundadora.

 

Article 20. Presidència  honorífica

El càrrec de presidenta honorífica de la Fundació recau en la religiosa que en cada moment ostenti el nomenament de Superiora General de la Congregació de les Missioneres Cor de Maria.

 

Article 21. Designació, renovació i exercici del càrrec

Els patrons nomenats com a conseqüència de la fusió per absorció de les fundacions titulars de les escoles Cor de Maria, són designats per la Congregació fundadora en l’escriptura d’elevació a públic de la Fusió per Absorció.

En les renovacions successives, els membres del patronat seran designats per acord majoritari del Patronat, tal i com es preveu a l’article 30 dels estatuts, de manera preferent, d’entre les persones proposades per l’Equip Directiu de Titularitat de cada una de les escoles de les que la Fundació és titular, i les proposades per les titularitats de la resta d’escoles que formen part de la Fundació, amb el vistiplau de la Congregació.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys. El patrons són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

No obstant l’anterior, els patrons nomenats per compondre el primer Patronat mantindran el seu càrrec pel temps pel qual van ésser nomenats (sis anys). La posterior renovació, en el seu cas, ja serà per un període de quatre anys.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

 

Article 22. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

La Fundació contractarà una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil i l’assessorament jurídic per l’exercici del càrrec de patró.

 

Article 23. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

a) La modificació dels estatuts.

b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.

c) L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.

d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols i valors amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

e) La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.

f) La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.

g) La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.

h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració responsable.

i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

 

Article 24. Règim de convocatòria

24.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària quatre vegades a l’any. Una d’elles, obligatòriament, durant els sis mesos següents al tancament del període comptable, amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

24.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o vídeo-conferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

24.3.    La reunió s’ha de convocar almenys amb quinze dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

 

Article 25. Càrrecs

La Presidenta Honorífica de la Fundació serà la Superiora General de la Congregació de les Missioneres del Cor de Maria o la persona en qui delegui.

La Presidenta de la Fundació serà la Delegada per a les escoles a Catalunya de la Congregació de les Missioneres del Cor de Maria o la persona en qui delegui.

El Patronat nomenarà un vicepresident/a, un tresorer/a, un secretari/a i un vicesecretari/a. Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

 

Article 26. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

a) Representar institucionalment la Fundació.

b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.

c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.

d) Signar els documents públics i privats, així com els documents comptables corresponents per dur a terme les tasques que li corresponen.

e) Delegar, si convé funcions als restants membres del patronat, d’acord amb la legalitat vigent.

f) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

 

Article 27. El/La tresorer/a

Al tresorer li correspon realitzar la gestió administrativa dels béns de la Fundació. Realitza les gestions i actes jurídics de l’administració ordinària sota la direcció del patronat i les normes establertes per la legislació aplicable a cada cas, controla els llibres de comptes i els cobraments i pagaments, prepara el pressupost i el balanç, així com el rendiment anual de comptes.

 

Article 28. El secretari o secretària

El/La secretari/ària i, en la seva absència, el/la vicesecretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

 

Article 29. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part dels seus membres.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El Director/a General, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

 

Article 30. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat per a l’adopció dels següents acords:

a) Modificació dels estatuts de la Fundació.

b) Escissió, fusió o dissolució de la Fundació.

c) Aprovació de nous patrons.

 

Article 31. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a, o les persones que estatutàriament els substitueixin en cas d’absència, i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

 

Article 32. Conflicte d’interessos

Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estaran obligats a:

  • Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de les seves finalitats i objectius.
  • No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
  • No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n’hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró.
  • No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la fundació, ni adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la Fundació, ni participar o desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació, tret que prèviament el Patronat ho acordi amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons (sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la Fundació), i adopti una declaració responsable i la presenti al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d’acord amb el que disposen els articles 332-9 i 332-13 de la Llei 4/2008 esmentada.

 

Article 33. Cessament

33.1.   Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitació.

c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.

d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

e) Renúncia notificada al Patronat.

f) Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

33.2.    La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s’inscriu en el Registre de Fundacions.

 

CAPÍTOL V

Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions

 

Article 34. El Director General o Gerent

El Patronat pot nomenar un Director General o Gerent que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s’ha d’articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

El càrrec de Director General o Gerent és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el gerent assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

 

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

 

Article 35. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

 

Article 36. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

  1. Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s’ha constituït o impossibilitat d’assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació.
  2. Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
  3. Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
  4. Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

 

Article 37. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

37.1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

37.2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació que hagi destacat en la seva activitat educativa a favor dels infants i joves i de les persones més desfavorides. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.

37.3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat 2.

 

 

Barcelona, 14 de setembre del 2022

El Secretari

Vistiplau

La Presidenta

Nemesio Rocamora i Vicario Magdalena Codony Baranera

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrer de la Riera, 31, Àtic
08302, Mataró
Tel. 93 245 71 05
[email protected]
www.cordemaria.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Fundació educativa Cor de Maria

s'està carregant el mapa - espereu...

Fundació educativa Cor de Maria 41.539261, 2.444576