Projecte educatiu

El Projecte Educatiu s’inspira en allò que les escoles volem SER – el nostre Caràcter Propi i el Manifest d’Olot-, i constitueix un ajut a la comunitat educativa en la seva tasca de concreció de tot allò que vol FERprogramacions, plans, projectes, protocols…-, amb la finalitat d’aconseguir que el conjunt de les escoles siguin fidels a la seva identitat i ofereixin una educació de qualitat.

El projecte educatiu és l’instrument de coordinació i de cohesió entre tots els sectors d’activitat dels centres.

El projecte educatiu afavoreix la integració de tots els membres de la comunitat educativa de les escoles i de les diverses iniciatives que s’hi duen a terme, amb la finalitat de fer realitat el model educatiu que tots compartim.

El projecte educatiu de les Escoles Cor de Maria i Sant Josep es basa en quatre pilars:

  • Educació en valors: El projecte pastoral de les nostres escoles té com a finalitat la transmissió dels valors propis de la societat en la què vivim als infants i adolescents, inspirat en la tradició cristina de l’Evangeli de Jesús, valors que han de fomentar la justícia, la pau i la solidaritat dels futurs ciutadans, així com el respecte per la pròpia persona, el proïsme i l’entorn que ens envolta.
  • Relació amb les famílies: Sabedors que l’educació dels infants comença al nucli familiar, fomentem al màxim la relació família – escola per tal d’aconseguir un major èxit en el procés educatiu dels alumnes, implicant a les famílies amb diferents activitats al llarg del curs, afavorint la participació al Consell Escolar dels centres i col·laborant amb les activitats que les associacions de pares i mares d’alumnes promouen dins l’escola.
  • Escola multilingüe: El coneixement d’idiomes esdevé imprescindible en la societat global en què ens trobem. Per això a les nostres escoles potenciem l’aprenentatge de diferents idiomes, prioritzant la llengua anglesa que impartim des de l’etapa d’Educació Infantil, per tal què els nostres alumnes assoleixin el nivell que els permeti afrontar futures necessitats.
  • Noves tecnologies: La importància que avui dia tenen les noves tecnologies en tots els àmbits de la vida, exigeix la utilització de mitjans audiovisuals, informàtics i telemàtics com a recurs educatiu.

Les nostres escoles estan dotades amb pissarres digitals i altres eines per dur a terme de manera més eficient la nostra tasca i, alhora, educar als nostres alumnes en l’ús responsable de les noves tecnologies i preparar-los acadèmicament en aquest camp, per tal de d’integrar-los amb major autonomia en una societat en permanent procés de canvi i transformació.