El moment actual

A l’any 2001 les Missioneres Cor de Maria decideixen transformar les nou escoles de les que encara eren titulars en Fundacions, creant-ne una per a cada una de les escoles.

D’aquesta manera cadascuna de les Fundacions passa a ser la institució Titular de la respectiva escola Cor de Maria i com a tal defineix la identitat i l’estil de vida educatiu del respectiu centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l’Administració educativa, els pares i mares d’alumnes, el professorat i el personal d’Administració i Serveis.

Per tancar el cercle, a l’any 2014, les Missioneres promouen la creació de la Fundació Educativa Cor de Maria, amb la finalitat de:

  • Promoure, sostenir i defensar l’ideari, valors i projecte educatiu de les escoles Cor de Maria, les quals es caracteritzen per una educació cristiana inspirada en els drets humans i els valors evangèlics.
  • Dotar a les escoles Cor de Maria de diferents recursos (tècnics, pedagògics, pastorals, econòmics, …) facilitant que els seus òrgans de govern rebin suport i ajut en el desenvolupament de la seva tasca educativa.
  • Procurar la coordinació i col·laboració entre les diferents escoles per tal de facilitar la seva identitat com a grup pedagògic i pastoral.
  • Representar al conjunt de les escoles enfront d’organismes públics, privats i eclesials, en les qüestions relacionades amb els drets i interessos comuns.
  • Vetllar perquè les escoles possibilitin un procés de transformació social.

Així la Fundació Educativa esdevé el nexe comú entre els diferents col·legis Cor de Maria que garanteix la seva continuïtat com a grup d’escoles fundades per al llarg de la història per la Congregació.